موضوعات وبسایت : مطالب آشپزی
تست شخیصت شناسی

چکار کنیم رب انار کپک نزند

نویسنده : علی بجنوردی | زمان انتشار : 04 آذر 1400 ساعت 00:36

جهت درج تبلیغات با قیمت مناسب در این سایت میتوانید به آی دی تلگرام زیر پیام دهید

@AlirezaSepandدر این پست یک مطلب با عنوان چکار کنیم رب انار کپک نزند را مطالعه خواهید کرد.

ÙÙاد Ù ÙساÛÙ ÙØ§Ø²Ù Ø¨Ø±Ø§Û ØªÙÛ٠رب اÙار :

تست شخیصت شناسی

 Ø§Ùار 8 Ú©ÛÙÙگرÙ
 Ø¢Ø¨ 3 ÙÛÙاÙ
 ÙÙÚ© Ø¯Ø± صÙرت تÙاÛÙ 1 Ùاش٠غذاخÙرÛ

ÙساÛÙ ÙØ§Ø²Ù Ø¨Ø±Ø§Û ØªÙÛ٠رب اÙار خاÙÚ¯Û :

صاÙÛ Ù¾Ø§Ø±ÚÙ Ø§Û Ûا سÛÙÛ Ø®Ø§Ù٠رÛز

Ú¯ÙشتکÙب

Úرخ Ú¯Ùشت

طرز تÙÛ٠رب اÙار ب٠رÙØ´ اÙÙ:

اÙار را داÙÙ Ú©ÙÛد Ø³Ø¹Û Ú©ÙÛد Ù¾Ùست داخÙÛ Ù ØºÙا٠سÙÛد رÙÚ¯ داخ٠اÙØ§Ø±Ø Ø¨Ø§ داÙÙ Ùا ÙØ®ÙÙØ· Ùباشد اÙبت٠اگر در حج٠باÙا رب Ú¯ÛØ±Û ÙÛ Ú©ÙÛد ٠تÙÛ٠داÙ٠اÙار خاÙص ÙØ´Ú©Ù Ø§Ø³ØªØ Ø§Ú¯Ø± Ú©ÙÛ Ø§Ø² غÙا٠ÙØ§Û Ø³ÙÛد با داÙÙ Ùا ÙØ®ÙÙØ· شد اÛØ±Ø§Ø¯Û Ùدارد. در ÙابÙÙ٠بزرگÛØ Ø¯Ø§ÙÙ ÙØ§Û Ø§Ùار ÙÙرا٠آب را رÙÛ Ø­Ø±Ø§Ø±Øª بگذارÛد زÛر شعÙ٠را بÙÙد Ú©ÙÛد تا آب بجÙشد سپس شعÙ٠را Ú©Ù Ú©ÙÛد Ù Ùر ÚÙد دÙÛÙ٠اÙار را Ù٠بزÙÛد ٠با Ùشار ÙÙاÙÙ Ûا Ú©ÙÚ¯Ûر ب٠داÙÙ Ùا Ø³Ø¹Û Ú©ÙÛد آب داÙÙ Ùا کاÙÙا گرÙت٠شÙد. Ùر از گاÙÛ Ø¯Ø± Ø­Û٠جÙØ´ÛدÙØ Ø¨Ø§ Ú¯ÙشتکÙب داÙÙ Ùا را در ÙابÙÙ٠بÙشارÛد تا آب از داÙ٠خارج Ø´Ùد.

اÛ٠کار را اداÙ٠دÙÛد تا زÙاÙÛ Ú©Ù Ø­Ø¯Ø§Ú©Ø«Ø± آب داÙÙ Ùا گرÙت٠شÙد.

سپس ÙحتÙÛات ÙابÙÙ٠را از صاÙÛ Ø±Ø¯ Ú©ÙÛد تا آب از داÙÙ Ùا جدا Ø´Ùد. داÙÙ Ùا در اÛÙ ÙرحÙ٠سÙÛد رÙÚ¯ ÙستÙد Ù ÙشاÙ٠اÛ٠است ک٠آب Ø¢Ù Ùا تا حد ÙÙک٠گرÙت٠شد٠است ÙÙÛ Ø¨Ø±Ø§Û Ø¢Ø¨ Ú¯ÛØ±Û Ú©Ø§ÙÙØ Ø¯Ø§ÙÙ ÙØ§Û Ø¯Ø§Ø®Ù ØµØ§ÙÛ (تÙاÙÙ Ùا) را Ùجددا در ÙابÙÙ٠جداگاÙÙ Ø§Û Ø¨Ø±ÛزÛد ٠با ÙÙØ¯Ø§Ø±Û Ø¢Ø¨ بگذارÛد بجÙشد تا رب اÙار درج٠2 حاص٠شÙد!

آب اÙار خاÙص را در ÙابÙÙ٠رÛخت٠٠رÙÛ Ø­Ø±Ø§Ø±Øª بگذارÛد تا غÙÛظ Ø´Ùد. باÛØ³ØªÛ Ùر ÚÙد Ùحظ٠Ù٠بزÙÛد تا رب Ø´Ùا ت٠ÙÚ¯Ûرد ÚÙ٠در اÛÙ ÙرحÙ٠آب سرÛعا تبخÛر ÙÛ Ø´Ùد. دÙت داشت٠باشÛد رب اÙار ÙاÙÙد رب Ú¯Ùج٠ÙرÙÚ¯Û Ø²Ùا٠زÛØ§Ø¯Û Ø¨Ø±Ø§Û Ø¬ÙØ´Ûد٠٠غÙÛظ شد٠ÙÙÛ Ø¨Ø±Ø¯ بÙابراÛ٠باÛØ³ØªÛ ÙراÙب باشÛد تا رب ت٠ÙÚ¯Ûرد ٠گرÙÙ Ù٠رÙÚ¯ Ù Ù٠طع٠رب خراب ÙÛ Ø´Ùد.در اÙاخر غÙÛظ Ø´Ø¯Ù Ø±Ø¨Ø ÙÙÚ© را اضاÙÙ Ú©ÙÛد تا Ùساد Ù Ú©Ù¾Ú© Ø²Ø¯Ú¯Û Ø±Ø¨ را ب٠تعÙÛ٠بÛÙدازد. رب اÙار درج٠1 Ø¢Ùاد٠است.

غÙظت رب اÙار بسÛار ÙÙ٠است ÚÙ٠اگر Ø®ÛÙÛ Ø³Ùت Ø´Ùد زÙاÙÛ Ú©Ù Ø¯Ø± ÛØ®Úا٠ÙÛ Ú¯Ø°Ø§Ø±Ûد سÙت تر شد٠٠در Ø¨Ø¹Ø¶Û ÙÙارد ÙØ§Ø´Ù Ø¨Ù Ø³Ø®ØªÛ Ø¯Ø§Ø®Ù Ø±Ø¨ ÙÛ Ø±ÙØ¯Ø ÙÙØªÛ Ø¨Ù Ø¹ÙÙا٠ÚاشÙÛ Ûا سس از آ٠استÙاد٠ÙÛ Ø´Ùد Ø®ÛÙÛ Ø¯Ûر در آب Ø­Ù ÙÛ Ø´Ùد ٠در ÙتÛج٠استÙاد٠از Ø¢Ù Ùشک٠است ک٠اÛ٠غÙظت ÙÙاسب ÙÙÛ Ø¨Ø§Ø´Ø¯. Ø¨Ø±Ø®Û Ø¨Ø±Ø§Û Ú©Ø³Ø¨ درآÙد بÛØ´ØªØ±Ø Ø±Ø¨ را Ø¢Ù Ùدر ش٠بر ÙÛ Ø¯Ø§Ø±Ùد Ú©Ù Ø­ØªÛ Ø¨Ø§ ÙÚ¯ÙØ¯Ø§Ø±Û Ø±Ø¨ در ÛØ®Úا٠ÙÛز Ú©Ù¾Ú© ÙÛ Ø²ÙØ¯Ø Ú©Ù Ø§Û٠غÙظت ÙÛز ÙÙاسب ÙÛست. بÙک٠باÛد ÙÙ Ø´Ù Ù Ù٠سÙت باشد بÙابراÛ٠غÙظت ÙÙاسب رب اÙØ§Ø±Ø ÙÛاز ب٠کسب تجرب٠بÛØ´ØªØ±Û Ø¯Ø§Ø±Ø¯.

طرز تÙÛ٠رب اÙار ب٠رÙØ´ دÙÙ:

اÙار را داÙÙ Ú©ÙÛد ٠در Úرخ Ú¯Ùشت برÛزÛد ٠آب اÙار را بگÛرÛد. اÙØ¨ØªÙ Ø¨Ø±Ø®Û Ø§Ø² آبÙÛÙÙ Ú¯ÛØ±Û ÙØ§Û Ø®Ø§ÙÚ¯Û Ù Ûا Úرخ Ú¯Ùشت ÙØ§Û ØµÙØ¹ØªÛ ÙÛز ÙÙÛ٠کار را اÙجا٠ÙÛ Ø¯ÙÙد. در اÛ٠رÙØ´ دÛگر Ø¢Ø¨Û Ø¯Ø§Ø®Ù Ø¯Ø§ÙÙ Ùا باÙÛ ÙÙÛ ÙاÙد Ù ÙÛ ØªÙاÙÛد تÙاÙÙ Ùا را دÙر برÛزÛد.

اÛ٠رÙØ´ ب٠عÙت اÛÙÚ©Ù Ø¨Ø±Ø§Û Ø¢Ø¨ Ú¯ÛØ±Û Ø¯Ø§ÙÙ Ùا از Úرخ Ú¯Ùشت استÙاد٠ÙÛ Ø´Ùد راحت تر است ٠در ضÙ٠زÙا٠کÙØªØ±Û ØµØ±Ù ÙÛ Ø´Ùد.ÙستÙÛÙا آب خارج شد٠از Úرخ Ú¯Ùشت را داخ٠ÙابÙÙ٠رÛخت٠٠بگذارÛد غÙÛظ Ø´Ùد. غÙظت ÙÙاسب ÙÙا٠غÙØ¸ØªÛ Ø§Ø³Øª Ú©Ù ÙØ§Ø´Ù Ø¨Ù Ø±Ø§Ø­ØªÛ Ø¯Ø± رب حرکت Ú©Ùد ٠در ضÙ٠دÛرتر Ùاسد Ø´Ùد.

ÙÚ©Ø§ØªÛ Ø¯Ø±Ø¨Ø§Ø±Ù ØªÙÛ٠رب اÙار :

در صÙØ±ØªÛ Ú©Ù Ø§Ùار آبدار باشد Ø¨Ù Ø§Ø²Ø§Û Ùر 8 Ú©ÛÙÙگر٠اÙØ§Ø±Ø 1 Ú©ÛÙÙگر٠رب اÙار حاص٠ÙÛ Ø´Ùد.

Ùر Ú٠رب غÙÛظ تر Ø´Ùد دÛرتر خراب Ù Ùاسد ÙÛ Ø´Ùد ٠رÙÚ¯ Ø¢Ù ÙÛز تÛر٠تر ÙÛ Ú¯Ø±Ø¯Ø¯ اÙبت٠ÙراÙب باشÛد ک٠ت٠ÙÚ¯Ûرد ÙگرÙ٠زحÙت Ù ÙزÛÙÙ Ø´Ùا ب٠Ùدر ÙÛ Ø±Ùد!

ÙعÙÙÙا Ø¨Ø±Ø§Û Ø¨Ù ØµØ±Ù٠بÙد٠رب از اÙارÙØ§Û Ø´Ú©Ø³ØªÙ Ù Ú©ÙÚÚ© استÙاد٠ÙÛ Ú©ÙÙد ک٠ظاÙر Ø®ÙØ¨Û Ùدارد Ù ÙÛÙت آ٠ارزا٠تر است. اÛÙ ÙسأÙ٠از Ú©ÛÙÛت رب Ú©Ù ÙÙÛ Ú©Ùد ٠آ٠ÚÙ ÙÙ٠است اÛÙک٠اÙار آبدار Ù ÙرÙز رÙÚ¯ باشد بÙابراÛ٠داÙ٠اÙار ÙباÛد Ú©ÙÙÙØ Ùاسد Ù Ø®Ø±Ø§Ø¨Ø Ø³ÙÛد Ûا ÙÙÙÙ Ø§Û Ø±ÙÚ¯ ٠خشک باشد. بÙترÛ٠رÙÚ¯ رب اÙار ÙÙÙÙ Ø§Û Ú©ÙرÙÚ¯ تا ÙÙÙÙ Ø§Û Ù¾Ø± رÙÚ¯ Ù ÙرÙز تÛر٠است ٠اگر رÙÚ¯ رب ب٠سÛاÙÛ Ø²Ø¯ Ûا ÙشاÙ٠اÛ٠است ک٠رب سÙخت٠است Ù Ûا اÛÙÚ©Ù ÙÙاد دÛÚ¯Ø±Û Ùث٠آÙÙÚ٠ب٠آ٠اضاÙ٠کرد٠اÙد.

رب اÙار را داخ٠ظرÙÙ Ø´ÛØ´Ù Ø§Û Ø±Ûخت٠٠در ÛØ®Úا٠ÙÚ¯ÙØ¯Ø§Ø±Û Ú©ÙÛد. Ø¨Ø±Ø§Û Ùر بار Ùصر٠از Ùاش٠خشک ٠تÙÛز استÙاد٠کÙÛد ٠بعد از Ùر بار Ùصر٠درب Ø´ÛØ´Ù Ûا ظر٠را Ùحک٠ببÙدÛد تا رب Ú©Ù¾Ú© ÙزÙد.Ø³Ø¹Û Ú©ÙÛد رب اÙار را در ÛØ®Úا٠ÙÚ¯ÙØ¯Ø§Ø±Û Ú©ÙÛد ٠در صÙØ±ØªÛ Ú©Ù Ø¯Ø± بÛرÙ٠از ÛØ®Úا٠باشد باÛØ³ØªÛ ÙÙÚ© بÛØ´ØªØ±Û Ø§Ø¶Ø§ÙÙ Ú©ÙÛد تا از Ùساد Ù Ú©Ù¾Ú© Ø²Ø¯Ú¯Û Ø±Ø¨ جÙÙÚ¯ÛØ±Û Ø´Ùد.در Ø¨Ø±Ø®Û Ø±Ø¨ اÙارÙØ§Û Ø¨Ø§Ø²Ø§Ø±Û Ø¨Ø±Ø§Û Ø¨Ù ØµØ±Ù٠بÙد٠رب در Ú©Ùار اÙار از Ø¢ÙÙ Ûا Ø¢ÙÙÚÙ ÙÛز استÙاد٠ÙÛ Ú©ÙÙد Ú©Ù Ù٠طع٠رب را ترش تر ÙÛ Ú©Ùد Ù Ù٠شک٠باÙت رب اÙار را تغÛÛر ÙÛ Ø¯Ùد در اÛÙ ÙÙاÙع Ø´Ùا داÙÙ ÙØ§Û Ø±Ûز سÛا٠رÙÚ¯Û Ø±Ø§ در رب ÙشاÙد٠ÙÛ Ú©ÙÛد Ú©Ù ÙÙا٠تÙاÙÙ Ù¾Ùست Ø¢ÙÙÚ٠است.

رب اÙار Ø¨Ø±Ø§Û Ø®Ùرش ÙسÙجاÙØ Ø®Ùراک ÙØ±ØºØ Ùرغ سÙخارÛØ Ø§Ú©Ø¨Ø±Ø¬ÙجÙØ ÙاکاراÙÛ Ù Ø¨Ø³ÛØ§Ø±Û Ø§Ø² غذاÙØ§Û Ø¯Ûگر ÚاشÙÛ Ù Ø³Ø³ ÙØ°ÛØ°Û Ø§Ø³Øª.

ÙÙبع : ÛادبگÛر

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟سایر منابع و مطالب مرتبط با چکار کنیم رب انار کپک نزند [ برای قرار گرفتن در این لیست از صفحه تماس با ما اقدام کنید ]
www.asriran.com .
روش های تهیه رب انار خانگی

برای هر بار مصرف از قاشق خشک و تمیز استفاده کنید و بعد از هر بار مصرف درب شیشه یا ظرف را محکم ببندید تا رب کپک نزند.سعی کنید رب انار را در یخچال نگهداری ... ادامه...


yadbegir.com .
جلوگیری از کپک زدن رب انار - پرسش های شما و پاسخ آنها - یاد ...

Dec 6, 2016 — با سلام برای جلوگیری از کپک زدن و فساد رب انار در دراز مدت مثلا بیش از یک سال بهتر است در فریزر نگهداری کنید برای این کار می توانید رب را در ... ادامه...


www.ilna.news .
فوت و فن‌های تهیه رب انار خانگی | خبرگزاری ایلنا

Nov 8, 2020 — مقداری نمک در این مرحله اضافه کنید تا رب انار کپک نزند. یادتان باشد رب انار بعد از سرد شدن غلیظ‌تر می‌شود پس اجازه ندهید روی گاز بیش از حد غلیظ ... ادامه...


www.bartarinha.ir .
روش‌های تهیه‌ی رب انار خانگی

Jan 19, 2020 — رب انار برای خورش فسنجان، خوراک مرغ، مرغ سوخاری، اکبرجوجه، ماکارانی و ... و بعد از هر بار مصرف درب شیشه یا ظرف را محکم ببندید تا رب کپک نزند. ادامه...


namnak.com .
کپک رب، سرکه و ترشی را چه کنیم؟ - نمناک

کپک رب و نحوه جلوگیری از کپک زدن رب، سرکه و ترشی در خانه و دلایل ایجاد کپک در ... این کار سبب می شد که اکسیژن رسانی به رب متوقف شود و رب دیگر کپک نزند. ادامه...


www.yjc.ir .
طرز درست کردن رب انار خانگی - باشگاه خبرنگاران جوان

Dec 25, 2019 — رب انار در این مرحله در حال غلیظ شدن است پس مرتب هم بزنید تا ته نگیرد و نسوزد. مقداری نمک در این مرحله اضافه کنید تا رب انار کپک نزند. ادامه...


article.tebyan.net .
طرز تهیه رب انار در طب اسلامی - تبیان

Oct 21, 2020 — مقداری نمک در این مرحله اضافه کنید تا رب انار کپک نزند. یادتان باشد رب انار بعد از سرد شدن غلیظ‌تر می‌شود پس اجازه ندهید روی گاز بیش از حد غلیظ ... ادامه...


www.sabzibashi.com .
رب انار یزد – سبزی باشی

دقت داشته باشید رب انار مانند رب گوجه فرنگی زمان زیادی برای جوشیدن و غلیظ شدن نمی برد ... خشک و تمیز استفاده کنید و بعد از هر بار مصرف درب شیشه یا ظرف را محکم ببندید تا رب کپک نزند. ... در ادامه خواص دارویی و درمانی رب انار را بررسی می کنیم. ادامه...


vazeh.com .
برای جلوگیری از کپک زدن رب انار - واضح

برای جلوگیری از کپک زدن رب انار-خیلی از ما نمی دانیم چه کنیم که مواد غذایی در یخچال و یا محیط آشپزخانه کپک نزنند. ... تهیه رب خانگی وچه کار کنیم که کپک نزند ... با کپک مواد غذایی چه کار کنیم منجمد سازی کامپیوتر با Faronics Deep Freeze ... ادامه...


www.tasvirezendegi.com .
طرز تهیه رب انار خانگی خوشمزه و سالم با توضیحات کامل- مجله ...

این مدل رب انار هر چه بیشتر آبش کشیده بشه نگهداریش راحت تره و کپک نمیزنه درست مثل رب گوجه فرنگی. من رب ... در حدی که بشه با استفاده از یه سبد پلاستیکی دونه هاشو از گوشتش جدا کنیم. ... کنید و بعد از هر بار مصرف درب شیشه یا ظرف را محکم ببندید تا رب کپک نزند. ... سلام رب انار من خیلی خوشمزه شده فقط تیره نشده چکار کنم. ادامه...


arga-mag.com .
جلوگیری از کپک زدن رب خانگی با ۶ راه حل ساده - آرگا

Oct 29, 2019 — مصرف رب کپک زده به مدت طولانی برای سلامت بدن مشکلاتی از قبیل بروز ... های جلوگیری از کپک زدن رب آشنا کنیم تا با کمک روش های گفته شده رب ... ادامه...


basalam.com .
طرز تهیه رب انار خانگی در سال 99[ بهترین وساده ترین روش های ...

روش های طرز تهیه انواع رب انار شیرین یا رب انار ملس برای پخت انواع غذاها و نکاتی ... طعم بهتری به آن می‌دهد از فسادپذیری آن جلوگیری می‌کند و باعث می‌شود کپک نزند. ادامه...


robeanar.ir .
روش نگهداری رب انار خانگی - نارملا، بزرگترین بازار رب انار ایران

رب انار اگر به روش خانگی و بدون اضافه کردن شکر یا هر گونه ماده ی افزودنی دیگر تهیه شود؛ به مدت ... رب انار رقیق و آبکی نیز ماندگاری کمتری داشته و زود کپک می زند. ادامه...


saten.ir .
طرز تهیه رب انار شیرین و سیاه خانگی +نحوه رفع تلخی رب انار ...

Nov 22, 2017 — طرز تهیه رب انار شیرین و سیاه و ترش ، رب انار در چه غذاهایی استفاده میشود ، نگهداری رب انار ، طرز تهیه رب انار ... رب انار رقیق و آبکی نیز ماندگاری کمتری داشته و زود کپک می زند. ... رنگ آشپزخانه و پذیرایی را چگونه ست کنیم. ادامه...


www.khatoononline.ir .
طرز تهیه رب انار - خاتون آنلاین

فرقی ندارد اناری که قرار است تبدیل به رب شود، ترش باشد یا شیرین یا ملس، طرز ... 1- ابتدا قسمت تاج و کاب انار را گرفته، سپس انارها را به دو قسمت تقسیم می کنیم. ... 18- از اضافه کردن شکر به رب انار شیرین خودداری کنید، چون باعث کپک زدن آن می ... کنید و بعد از هر بار مصرف درب شیشه یا ظرف را محکم ببندید تا رب کپک نزند. ادامه...


life.irna.ir .
طرز تهیه رب انار خانگی؛ یک چاشنی برای تمام ذائقه‌ها - ایرنا زندگی

Nov 16, 2019 — هرچند رب انار کارخانه‌ای با برندهای مختلف در بازار هست اما بی‌شک ناخالصی‌هایی در آن وجود دارد. بنابراین بهتر است این چاشنی را در خانه درست کنیم. ... مصرف از قاشق خشک و تمیز استفاده کنید و بعد از هر بار مصرف در شیشه یا ظرف را محکم ببندید تا رب کپک نزند. ... زعفران خالص را از نمونه تقلبی چگونه تشخیص دهیم؟ ادامه...


www.persianpersia.com .
رب و سس انار-کپک های رب انار سمی اند!-پرشین پرشیا

سلامت. سلامت > تغذیه و رژیم غذائی > تغذیه وغذاهای سالم >رب و سس انار-کپک های رب انار سمی اند! ... رب انار اکثر خواص آب انار را دارد اما خواص آب انار خواص خود میوه مشابه نیست. آب انار نیز ... گرسنگی چیست و در زمان رژیم غذایی چگونه با آن مبارزه کنیم؟ ادامه...


www.salameno.com .
طرز تهیه رب انار - - سلام نو

Dec 8, 2019 — از جمله چاشنی هایی که توانایی آن را دارد طعم غذا را دگرگون کند رب انار می باشد که ... برای جمع آوری آب انار و یک آبکش روی آن محتوی قابلمه را صاف کنیم و دانه هایی را ... نمایید و بعد از هر بار مصرف شیشه را محکم ببندید تا رب کپک نزند. ادامه...


irancook.ir .
رب گوجه خانگی - طرز تهیه رب خانگی خوش رنگ بدون کپک | ایران ...

رب انار و گوجه هر دو از معروفترین و جذابترین چاشنی های غذا هستن. حالا که فصل گوجه فرنگی هست ... قطعاً میخواهید رب خوش رنگی درست کنید، رب خانگی که کپک نزند. برای این ویژگی ها لازم ... چکار کنیم رب گوجه خانگی کپک نزند؟ همان طور که گفته شد ... ادامه...


makenzifood.com .
رب گوجه کپک زده را چکار کنیم ؟ - محصولات غذایی مکنزی

Jan 3, 2020 — رب گوجه کپک زده را چکار کنیم؟ این سوالی است که ممکن است برای شما نیز پیش آمده باشد. آن هم زمانی که درب ظرف رب را باز کرده و متوجه می شوید که ... ادامه...


www.isna.ir .
عطر رب انار در کوچه‌باغ‌های ساوه پیچید... - ایسنا

Oct 20, 2014 — انار چینی که آغاز می‌شود بوی دود آتش اجاق پخت رب انار هم در کوچه‌باغ‌های شهر ... کنید و بعد از هر بار مصرف درب شیشه یا ظرف را محکم ببندید تا رب کپک نزند. ... آن دارد یعنی اگر انار ترش را برای رب‌گیری انتخاب کنیم طعم رب تولید شده ... ادامه...


wikidana.com .
چرا رب گوجه کپک می زند ؟ - ویکی دانا

Dec 31, 2020 — دلیل کپک زدن گوجه ربی چیست؟ چرا رب گوجه کپک می زند ؟ چکار کنیم رب گوجه کپک نزنه ؟ چرا رب گوجه کپک میزنه ؟ چگونه رب گوجه درست کنیم که ... ادامه...


persianv.com .
تهیه رب خانگی و چه کار کنیم که کپک نزند - پرشین وی

May 2, 2020 — رب خانگی و طرز تهیه رب خانگی خوشمزه بدون کپک زدن و فوت و فن رب گوجه و ترفندهای خوشمزه کردن رب و سس گوجه را در پرشین وی بخوانید. ادامه...


www.ninisite.com .
چی کار کنم رب و پنیر کپک نزنه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ - نی نی سایت

Dec 4, 2010 — رب ها رو وقتی می خری بریز توی ظرف شیشه ای که درش پلاستیکی باشه. (شیشه سس مایونز)- پنیر ها رو هم بریز توی ظروف پلاستکی یا شیشه ای در ... ادامه...


vista.ir .
چگونه موادغذائی را استریلیزه کنیم؟ - ویستا

استریلیزه کردن مواد کنسروی، مانع کپک زدن و ترشیدن آن‌ها می‌گردد. کپک زدن و یا ترش شدن مرباها، ترشی‌ها و حتی رب، سبب از بین رفتن زحمات زیادی می‌شود که به‌هنگام ... ادامه...ارسال نظر

نام


ایمیل


نظر